فارسی EN العربية

آرد نول(مخصوص گلوتن و نشاسته)

آرد نول(مخصوص گلوتن و نشاسته)

 ویژگی  مقدارش
وزن ۴۰ کیلوگرم
پروتئین حداقل ۱۱/۵
خاکستر ۰/۵ – ۰/۳۸