مقایسه روشهای متداول آنالیز آرد گندم و تعیین خواص گلوتن با دستگاه آنالایزر کیفیت گلوتن گندم

ارائه دهنده مقاله: حافظ ابراهیم پور، منیره اسماعیلی   چکیده   هدف از این مطالعه، مقایسه نتایج حاصل از تعیین خواص کیفی آرد گندم توسط آنالایزر کیفیت گلوتن گندم و نتایج حاصل از اکتنسوگراف و فارینوگراف می باشد. 59 نمونه گندم برای تعیین ...

۱۳۹۹/۰۵/۲۹  
 

تخمین کیفیت آرد حاصل براساس کیفیت گندم ورودی بوسیله تعیین ویژگیهای کاربردی پروتئین و نشاسته

تخمین کیفیت آرد حاصل براساس کیفیت گندم ورودی بوسیله تعیین ویژگیهای کاربردی پروتئین و نشاسته ارائه دهنده مقاله: منیره اسماعیلی1 منیره اسماعیلی، حافظ ابراهیم پور2   چکیده در این تحقیق به منظور برقراری ارتباط بین کیفیت گندم و آرد حاصل از آسیاب ...

۱۳۹۹/۰۵/۲۹